Fyziatrická ambulancia

 • Vyšetrenie akútnych a chronických stavov
 • Diagnostika ochorení pohybového aparátu
 • Liečba funkčných ochorení chrbtice a pohybového ústrojenstva
 • Akupunktúra a aurikuloterapia
 • Aplikácia plynových injekcií
 • Aplikácia injekcií fyziologickej regulačnej medicíny /kolagénové injekcie MD GUNA/
 • Aplikácia magnetoterapie
 • Bankovanie
 • Manuálna terapia
 • Moxubuscia
 • Liečebné obstreky
 • Aplikácia infúznej terapie pre chorých s ochoreniami pohybového ústrojenstva
 • Aplikácia infúzií vysokodávkovým vitamínom C
 • Odborné konzultácie a poradenstvo
 • Aplikátor plynových injekcií - INCO2 -MEDEXIM
 • Intelect Mobile Laser - Chatanooga 850nm,200mV s vyhľadávaním akupunktúrnych bodov

Online objednávanie

Cenník

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby

v súlade so Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z .z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 577/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1a. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - Vodiči amatéri, profesionálni vodiči 30 €
1b. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - Vodiči dôchodcovia 20 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod. 30 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 30 €
5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 15 €
6. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 10 €
7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 15 €

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem): Jednotná cena za odsek B.

8a. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby  30 €
8b. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť pacienta(mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)  30 €
9. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 30€
10. periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 30€
11. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 30€
12. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 30€
13. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 30€
14. prehliadka pracovníkov SBS služby 30€

 

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, vyšetrenie cudzincov apod. 30 €
16. EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta 10 €
17. odbery biologického materiálu, na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár pre dospelých pacienta - 1 skúmavka 3 €
18. podanie injekčného prípravku, ktorý neindikoval všeobecný lekár pre dospelých  2 €
19. podanie  infúzneho roztoku /Analgetická zmes alebo Vitamín C/ 5 €
20. vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín 20 €
21. návšteva v byte, na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi 10 €
22. návšteva v byte – komplexné vyšetrenie pacienta 20 €
23. návšteva v byte – kontrolné vyšetrenie pacienta 10 €

 

D. Administratívne výkony

24. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 20 €
25. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 20 €
26. vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu 20 €
27. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne na správne konanie - na žiadosť občana 25 €
28. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov 1 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

29. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 30 €
30. vystavenie formuláru "Lekárska správa o úmrtí" 30 €
31. vystavenie formuláru "Oznámenie poistnej udalosti" 20 €
32. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 20 €

 

F. Fyziatrické výkony

33. Fyziatrické vyšetrenie 10 €
34. Akupunktúra výkon 10 €
35. Akupunktúra ihla 0,30 €
36. Plynové injekcie – aplikácia 10 €
37. Aplikácia analgetika 2 €
38. Liečebný obstrek 15 €
39. Moxibuscia 10 €
40. Manuálna terapia 5 €
41. Laser 5 €
42. Akupunktúra so zameraním na pohybové ústrojenstvo  10 €