Fyziatrická ambulancia

 • Vyšetrenie akútnych a chronických stavov
 • Diagnostika ochorení pohybového aparátu
 • Liečba funkčných ochorení chrbtice a pohybového ústrojenstva
 • Akupunktúra a aurikuloterapia
 • Aplikácia plynových injekcií
 • Aplikácia injekcií fyziologickej regulačnej medicíny /kolagénové injekcie MD GUNA/
 • Aplikácia magnetoterapie
 • Bankovanie
 • Manuálna terapia
 • Moxubuscia
 • Liečebné obstreky
 • Aplikácia infúznej terapie pre chorých s ochoreniami pohybového ústrojenstva
 • Aplikácia infúzií vysokodávkovým vitamínom C
 • Odborné konzultácie a poradenstvo
 • Aplikátor plynových injekcií - INCO2 -MEDEXIM
 • Intelect Mobile Laser - Chatanooga 850nm,200mV s vyhľadávaním akupunktúrnych bodov

 

Cenník

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej osoby

v súlade so Zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, Zák. č. 577/2004 Z .z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 577/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1a. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - Vodiči amatéri, profesionálni vodiči 25 €
1b. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - Vodiči dôchodcovia 15 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 25 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod. 25 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 25 €
5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10 €
6. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 10 €
7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 10 €

 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem): Jednotná cena za odsek B.

8a. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby do 40 rokov 18 €
8b. (mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou) osoby nad 40 rokov 25 €
9. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  
10. periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  
11. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  
12. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  
13. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta  
14. prehliadka pracovníkov SBS služby  

 

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, vyšetrenie cudzincov apod. 25 €
16. EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta 8 €
17. odbery biologického materiálu, na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár pre dospelých pacienta - 1 skúmavka 1 €
18. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky odbery – 1skúmavka 1 €
19. podanie injekcií, prípadne infúznej liečby, ktoré neindikoval všeobecný lekár pre dospelých pacienta, ktorý má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom 2 €
20. vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín 10 €
21. návšteva v byte, na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi 10 €
22. návšteva v byte – komplexné vyšetrenie pacienta 20 €
23. návšteva v byte – kontrolné vyšetrenie pacienta 10 €

 

D. Administratívne výkony

24. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 10 €
25. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 12 €
26. vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu 10 €
27. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne na správne konanie - na žiadosť občana 20 €
28. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov 1 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

29. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 22 €
30. vystavenie formuláru "Lekárska správa o úmrtí" 22 €
31. vystavenie formuláru "Oznámenie poistnej udalosti" 12 €
32. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 12 €

 

F. Fyziatrické výkony

33. Fyziatrické vyšetrenie 10 €
34. Akupunktúra výkon 10 €
35. Akupunktúra ihla 0,20 €
36. Plynové injekcie – aplikácia 5 €
37. Aplikácia analgetika 2 €
38. Liečebný obstrek 7 €
39. Moxibuscia 6 €
40. Bankovanie 5 €
41. Laser 5 €
42. Akupunktúra so zavedením trvalej ihly 7 €

 

 • foto-1.JPG
  foto-1.JPG
 • foto-2.JPG
  foto-2.JPG
 • foto-3.JPG
  foto-3.JPG
 • foto-4.JPG
  foto-4.JPG
 • foto-5.JPG
  foto-5.JPG
 • foto-6.JPG
  foto-6.JPG
 • foto-7.JPG
  foto-7.JPG
 • foto-8.JPG
  foto-8.JPG
 • foto-9.JPG
  foto-9.JPG
 • foto-10.JPG
  foto-10.JPG
 • foto-11.JPG
  foto-11.JPG
 • foto-12.JPG
  foto-12.JPG
 • bankovanie.jpg
  bankovanie.jpg
 • plynove injekcie.jpg
  plynove injekcie.jpg
 • laser_fyziatricka ambulancia.jpg
  laser_fyziatricka ambulancia.jpg